کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 5 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیtradition

رسم-سنت-اداب رسوم

rural

روستایی-رعیت

burden

محموله-بار-فشار

campus

محوطه دانشگاه-زمین دانشگاه

majority

اکثریت-بیشین

assemble

گرد امدن-جمع شدن

explore

کاوش کردن-معاینه کردن-تحقیق کردن

topic

عنوان-موضوع

debate

بحث-مناظره

evade

طفره رفتن-فرار کردن از

probe

جستجو کردن-کاوش کردن

reform

اصلاح کردن- اصلاح شدن-بهسازی کردنپیشنهاد ویژه