کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 41 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیcomplacent

خودخواه/از خود راضی

wasp

زنبور

rehabilitate

نوتوان کردن/توان بخشی کردن

parole

قول شرف/قول مردانه

vertical

عمودی

multitude

جمعیت/گروه بسیار کثیر

nominate

نامیدن

potential

عامل بالقوه/پتانسیل

morgue

مرده خانه

preoccupied

گرفتار/پریشان حواس /شیفته

upholstery

اثاثیه داخلی مثل پرده و امثال ان

indifference

بی تفاوتپیشنهاد ویژه