کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 4 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیvapor

بخار-مه-چاخان کردن -تبخیر کردن

eliminate

حذف کردت

eliminate

حذف کردت

villain

پست-بد ذات

dense

دانسیته-چگالی

utilize

استفاده کردن

humid

مرطوب-خیس-نمناک

theory

تئوری

descend

پایین امدن-فرود امدن

circulate

گردش کردن-بخشنامه کردن

enormous

بزرگ-عظیم

predict

پیش بینی کردن-پیش گویی کردن

vanish

ناپدید شدن-غیب شدنپیشنهاد ویژه