درس 38 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیbiography

بیوگرافی/زندگی نامه

drench

اب دادن خیس کردن

swarm

ازدحام/گروه/دسته

wobble

مردد بودن/وول خوردن/تلوتلو خوردن

tumult

هنگامه /همهمه /غوغا

kneel

زانو زدن

dejected

محزون/افسرده/غمگین

obedient

فرمانبردار


recede

خودداری کردن/عقب کشیدن/کنار کشیدن

tyrant

زورگو/ستمگر/ظالم

charity

صدقه خیرات

verdict

رای نظرپیشنهاد ویژه