درس 37 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیmajestic

بزرگ/باعظمت/باشکوه

dwindle

کاهش پیدا کردن/کم شدن

surplus

مازاد/اضافه

traitor

خائن/خیانتکار

deliberate

عمدا کاری را انجام دادن/ اندیشه کردن

vandal

خرابگر

drought

خشکسالی

abide

تحمل کردن/ایستادگی کردن

unify

متحد ساختن/یکی کردن

summit

قله/نوک/اوج


heed

توجه/مراقبت/نگه داریپیشنهاد ویژه