کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 35 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیvague

مبهم/نامفهوم

elevate

ترفیع دادن/بهبود دادن و بالا بردن

lottery

قرعه کشی/بخت ازمایی

finance

مالی/دارایی

obtain

بدست اوردن/فراهم کردن

cinema

سینما

event

واقعه /حادثه

discard

دورانداختن/ول کردن/ترک کردن/دست کشیدن از

soar

بلند پروازی/اوج گرفتن

subsequent

بعدی/پسین

relate

گزارش دادن/نقل کردن/بازگو کردن

stationary

ساکن/ایستادهپیشنهاد ویژه