درس 32 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیrefer

مراجعه کردن/فرستادن

distress

پریشانی سختی اندوه محنت

diminish

کم شدن/نقصان یافتن

maximum

ماکزیمم/بیشترین مقدار

vulnerable

اسیب پذیر/قابل حمله

signify

دلالت کردن/حاکی بودن/معنی دادن

mythology

افسانه شناسی/اسطوره

provide

اماده کردن

colleague

همکار

torment

زجر/عذاب/ رنج

loyalty

وفادار/باوفاپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید