کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 31 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیcommuter

رفت و امد /مسافری

confine

حد/ محدوده/محبوس شدن /محدود کردن

idle

تنبل/بیکار/وقت گذراندن

jest

مسخره/خنده دار/مسخره کردن

patriot

میهن پرستی

dispute

ستیزه / بحث/ انکار کردن

lunatic

دیوانه مجنون

uneventful

بدون حادثه/بدون رویداد مهم

fertile

با برکت/پرثمرپیشنهاد ویژه