کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 3 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیtypical

نوعی-معمولی

minimum

کمترین مقدار-مینیمم

scarce

نادر-کمیاب-اندک

annual

سالانه-یک ساله

essential

ضروری-واجب

blend

مخلوط شدن-مخلوط-ترکیب

visible

دیدنی

expensive

گران

talent

توانایی-استعداد ژنی

devise

تدبیر کردن-اختراع کردن

wholesale

عمده فروشی -به صورت یکجاپیشنهاد ویژه