درس 29 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیtoil

مشقت/کار پرزحمت/زحمت کشیدن

blunder

اشتباه بزرگ

daze

گیج کردن/خیرگی

mourner

عزادار

subside

فروکش کردن/نشست کردن/پایین امدن


maim

صدمه زدن/اسیب /چلاق کردن

comprehend

دریافتن و فهمیدن

commend

فرمان/دستور/حکم کردن

final

فینال/پایانی/نهایی

exempt

معاف/ازاد/مستثنی/معاف کردن

vain

بیهوده/عبث/بی فایده

repetition

تکرار/باز انجامپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید