کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 28 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیOutlaw

یاغی قانون شکن

promote

ترفیع دادن/ترقی دادن

undernourished

سوء تغذیه

illustrate

توضیح دادن/با مثال روشن ساختن

disclose

فاش کردن/اشکار کردن

excessive

مفرط بیش از اندازه

disaster

بدبختی/بلا/مصیبت

censor

سانسورچی مامور سانسور سانسور کردن

culprit

مجرم/مقصر

juvenile

جوان نوجوان

bait

خوراک دادن/ طعمه دادن/دانه

insist

اصرار کردن/پافشاری کردنپیشنهاد ویژه