کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 26 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیpossible

مقدور-امکان داشتن

compel

مجبور کردن

awkward

زشت-خامکار-ناشی

venture

جرات/مخاطره/جسارت

awesome

هیبت/حرمت/وحشت اور

guide

راهنما/رهبر/راهنمایی کردن

quench

رونشاندن/دفع کردن

betray

خیانت کردن/فاش کردن /اشکار کردن

utter

مطلق/کامل/گفتن/به زبان اوردن

pacify

ارام کردن/تسکین دادن

respond

پاسخ دادن/واکنش نشان دادن

beckon

اشاره/اشاره کردن با دست و صدا زدنپیشنهاد ویژه