کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 20 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیemerge

پدیدار شدن-بیرون امدن


jagged

دندانه دار-ناهموار

linger

منتظر ماندن-درنگ کردن

ambush

کمین کردن

crafty

حیله گر-فریبنده-با مهارت

defiant

جسور-مبارز

vigor

قدرت-نیرو-توان

perish

مردن-هلاک شدن

fragile

شکننده-ترد و نازک

captive

اسیر گرفتار

prosper

کامکار شدن-پیشرفت کردن

devour

بلعیدن-حریصانه خوردنپیشنهاد ویژه