کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 2 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیcorpse

جسد-جنازه

conceal

پنهان کردن-نهفتن-پوشاندن

dismal

دل تنگ کننده-ملالت اور-پریشان کننده
 This situation is very dismal.

frigid

بسیار سرد-منجمد

inhabit

ساکن شدن-اقامت گزیدن

numb

بی حس-کرخ

peril

خطر-مخاطره-به خطر انداختن

recline

دراز کشیدن

shriek

جیغ-فریاد-فریاد دلخراش زدن

sinister

نحس-گمراه-نادرست

tempt

حوس کردن-فریفتن-وسوسه شدن

wager

شرط بندی کنندهپیشنهاد ویژه