درس 18 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیtragedy

تراژدی-نمایش غم انگیز

pedestrian

پیاده-وابسته به پیاده روی

glance

نگاه سریع-برانداز کردن

budget

بودجه

nimble

چست و چابک-زرنگ-فرز

manipulate

اداره کردن-دستکاری کردن-دست به عمل شدن

reckless

بی پروا-بی باک-بی ملاحظه

horrid

وحشتناک

rave

دیوانه شدن-جارو جنجال راه انداختن

economical

اقتصادی

lubricate

روان سازنده -چرب کردن-لیز کردن

ingenious

دارای قوه ی ابتکار-هوش-مخترعپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید