کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 17 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیappeal

درخواست -التماس

addict

معتاد-اعتیاد-عادت

wary

احتیاط-بسیار محتاط

aware

اگاه

misfortune

بدبخت-بدشانس

avoid

اجتناب کردن

wretched

ضعیف-بدبخت-بیچاره

keg

چیزناقابل

nourish

غذا دادن-قوت دادن

harsh

درشت-لاغر-زننده

quantify

معلوم کردن-مقدار را مشخص کردن

opt

انتخاب کردن-برگزیدنپیشنهاد ویژه