درس 16 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیslender

باریک-بلند-ضعیف

surpass

پیش افتادن از-بهتر بودن از

vast

وسیع-پهناور
      

doubt

شک و شبهه-تردید

capacity

ظرفیت

penetrate

نفوذ کردن-داخل کردن

pierce

شکافتن-سوراخ کردن

accurate

صحیح-دقیق-دقت

microscope

میکروسکوپ

grateful

سپاسگزار-شاکر

cautious

مراقب-هوشیار

confident

مطمئن-دلگرمپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید