کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 15 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیexpand

گسترش دادن-پهن کردن

alternate

جابجا کردن-تغییر دادن

mature

بالغ-رشد کردن

sacred

مقدس-روحانی-خاص

revise

اصلاح کردن-تجدید نظر کردن

pledge

گروگان گرفتن-ضمانت-در گرو

casual

اتفاقی-تصادفی

pursue

تعقیب کردن-دنبال کردن

unanimous

هم سو -همدل-هم رای

fortunate

خوشبخت-خوش شانس

pioneer

پیشقدم-پیشگام

innovator

نوع اور-بدعت گذارپیشنهاد ویژه