کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 14 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیunruly

یاغی-سرکش

rival

رقیب-هماورد

violent

سریع-خشن

brutal

وحشی-بی رحم-حیوان صفت

opponent

رقی-مخالف-ضد

brawl

دادو بیداد کردن-سرو صدا جنجال

duplicate

المثنی-تکراری

vicious

شریر-فاسد-تبهکار

whirl

چرخیدن-چرخش

underdog

تو سری خور-سگ شکست خورده

thrust

انداختن-پرت کردن

bewildered

گیج کردن-سردر گم کردنپیشنهاد ویژه