کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 13 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی


     

journalist

روزنامه نگار

famine

قحطی-خشکسالی

revive

زنده شدن-دوباره روح پیدا کردن

commence

شروع کردن-اغاز کردن

observant

مراقب-هوشیار

identify

شناختن-شناسایی کردن

migrate

مهاجرت کردن

vessel

رگ-مجرا-لوله-اوند

persist

پافشاری کردن-اصرار

hazy

مبهم-نامعلوم

gleam

سوسو زدن

editor

ویرایشگرپیشنهاد ویژه