کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 10 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی


       

excel

برتری داشتن

feminine

زنان-جنس زن

mount

سوار شدن-صعود کردن

compete

رقابت کردن-مسابقه دادن

dread

ترس-بیم-وحشت

masculine

مردانه

menace

تهدید-تهدید کردن

tendency

توجه-تمایل-علاقه

underestimate

دست کم گرفتن

victorious

پیروز-فاتح

numerous

بی شمار-تعداد بسیار زیاد

flexible

انعطاف پذیر-خم شو-قابل انعطافپیشنهاد ویژه