کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 1 لغات 504 به همراه ترجمه فارسیabandon

ترک کردن /واگذار کردنkeen

حساس قوی تیزو تند-شدید کردن

jealous

:حسود حسادت امیز رشک مند

Tact

ملاحظه نزاکت عقل حضور ذهن

oath

قسم خوردن/سوگند

vacant

خالی/بیکار

hardship

سختی/ذلت/مشقت

data

شواهد-اطلاعات

accustomed

عادت دادن -معتاد ساختن-اشنا کردن

bachelor

مجرد-لیسانس

qualify

واجد شرایط شدن /تعیین کردن

برچسب ها :


پیشنهاد ویژه