کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته دوم لغات 1100با تلفظaccost

مورد خطاب قرار دادن
 

adroit

ماهر، زرنگ، زبردست
 

avid

حریص، آزمند

cajole

گول زدن
 

enhance

بالابردن، افزودن، زیادکردن
 

fabricate

ساختگی، از خود درآوردن
 

felon

جانی گناه کار
 

gesticulate

ژست گرفتن
 

hapless

بیچاره
 

hapless

بیچاره

intrepid

با جرعت ، دلیر، شجاع
 

irate

خشمگین ،غمناک
 

laconic

کم حرف ،کوتاه
 

nuance

اختلاف جزئی
 

plethora

ازدياد خون در يک نقطه ،افراط،ازدياد
 

pretext

بهانه ، عذر
 

reticent

محتاط در سخن ،کم گو

reticent

محتاط در سخن ،کم گو
 

rudimentary

ناقص ،اوليه ،بدوى ،ابتدايى
 

throng

،جمعيت ،ازدحام کردن
 

vigilant

مراقب ،هوشيار،گوش بزنگ
 

vigilant

مراقب ،هوشيار،گوش بزنگپیشنهاد ویژه