کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 9 لغات 1100با تلفظadverse

مخالف ،مغاير
 

advocate

دفاع کردن ،طرفدارى کردن
 

amicable

موافق ،دوست
 

asset

دارائى
 

astute

زيرک ،هوشيار
 

blatant

پرسروصدا،خشن
 

entourage

محيط،دور و بر اطرافيان
 

extortionate

گزاف
 

ineffectual

بی فایده، بی ثمر
 

impresario

مدیر، کارگردان، برنامه ریز
 

loath

بی میل، بی زار
 

malady

بیماری، مرض،
 

nefarious

نابکار، بدجنس
 

scrutinize

نگریستن، وارسی کردن
 

solicit

وسوسه کردن،دست به دامن کسی شدن
 

spew

استفراغ کردن،تراویدن،
 

venom

زهر، سم
 

vexatious

اشفته ،مضطرب
 

virulent

کينه جو،بدخيم
 پیشنهاد ویژه