کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 8 لغات 1100با تلفظafflict

رنجورکردن ،ازردن
 

ascend

،بالارفتن ،صعود کردن
 

besiege

محاصره کردن
 

emaciated

لاغر
 

excruciating

مشقت بار
 

fretful

اخمو
 

harbinger

پيشرو
 

malnutrition

بدغذايى ،سوء تغذيه
 

privation

محروميت
 

remote

متحرک ،دور دست
 

malignant

بدطينت ،خطرناک
 

respite

مهلت ،فرجه
 

reverberate

پيچيدن
 

sanctuary

مخفيگاه ،پناهگاه
 

sinister

گمراه کننده ،بدخواه
 

succumb

از پاى در امدن ،تسليم شدن
 

thwart

نيمکت،بى نتيجه گذاردن ،خنثى کردن
 

tranquil

ارام ،اسوده

ubiquitous

حاضر،همه جا حاضر
 پیشنهاد ویژه