کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 7 لغات 1100با تلفظarbitrary

،اختيارى ،دلخواه
 

cognizant

اگاه ،باخبر
 

effigy

تصوير برجسته
 

exacerbate

exacerbate
 

flout

اهانت کردن
 

forthwith

فورا،بيدرنگ
 

fray

ترس ،وحشت
 

harass

عاجز کردن ،اذيت کردن
 

implacable

سنگدل ،کينه توز
 

indigent

تنگدست
 

jurisdiction

محاکمه کردن ،قضاوت کردن
 

monolithic

يک پارچه
 

oust

برکنار کردن
 

reprehensible

سزاوار سرزنش
 

revert

،برگشتن ،رجوع کردن
 

skirmish

کشمکش ،جنگ جزئى
 

stymie

مانع شدن ،گير کردن
 

terminate

تمام شدن ،بپايان رساندن
 

turbulent

سرکش ،گردنکش
 پیشنهاد ویژه