کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 6 لغات 1100با تلفظaffluent

سرشار

chagrin

ازردگى ،غم وغصه
 

confidant

رازدار،محرم اسرار
 

consternation

اشفتگى ،بهت وحيرت
 

deride

تمسخر کردن
 

discern

تشخيص دادن ،تميز دادن
 

disparage

،بى اعتبارکردن
 

dubious

مشکوک
 

eschew

اجتناب کردن
 

feasible

شدنى ،عملى
 

fiasco

شکست مفتضحانه ،ناکامى
 

laudable

ستودنى
 

masticate

،نرم کردن ،خمير کردن
 

perfunctory

بارى بهر جهت ،سرسرى
 

perverse

خلاف بد،منحرف
 

precocious

زود رس
 

quell

فرونشاندن‌
 

sally

حرکت سريع
 

voluble

پر حرف ،روان
 پیشنهاد ویژه