کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 5 لغات 1100با تلفظethic


acrimonious

تند،زننده
 

admonish

نصيحت کردن ،پند دادن
 

clandestine

مخفى

concur

موافقت کردن
 

construe

تفسير کردن ،تعبير کردن

construe

تفسير کردن ،تعبير کردن
 

culprit

متهم ،مقصر
 

distraught

پريشان حواس ،شوريده
 

duplicity

دورويى ،دورنگى

duplicity

دورويى ،دورنگى
 

duress

سختي‌،اجبار
 

egregious

،بزرگ ،برجسته

elicit

بيرون کشيدن ،استخراج کردن
 

flagrant

اشکار،برملا
 

impunity

بخشودگى
 

inane

تهى ،بى مغز

inexorable

سخت ،سنگدل
 

paucity

معدود،اندک
 

pernicious

مضر،کشنده

rampant

،منتشرشده ،فراوان
 

tolerate

تحمل کردن،تاب اوردن
 پیشنهاد ویژه