کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 46 لغات 1100با تلفظascertain

معلوم کردن ، ثابت کردن ، معين کردن

burgeon

جوانه زدن ، درامدن ، شروع برشدکردن

charisma

جذبه روحانى ، گيرايى ، گيرش ، فره

derive

استنتاج کردن ، نتيجه گرفتن ، مشتق شدن ، ناشى شدن از

disseminate

تخم کاشتن ، منتشرکردن

dormant

خوابيده ، ساکت ، درحال کمون

 


encomium

ثنا، ستايش

factitious

ساختگى ، مصنوعى ، صورى ، غيرطبيعى ، دروغى ، وانمود کننده ، بهانه کننده

genocide

کشتار دسته جمعى ، قتل عام

internecine

کشتار يکديگر، کشتار متقابل ، قاتل

munificent

بخشنده ، کريم

nepotism

خويش و قوم پرستى ، انتصاب برادر زاده يا خواهر زاده و اقوام نزديک به مشاغل مهم ادارى

obloquy

بدگويى ، ناسزاگويى ، سرزنش ، افترا

potentate

پادشاه ، سلطان ، شخص توانا، فرمانرواى مقتدر

prerogative

حق ويژه ، امتياز مخصوص ، حق ارثى ، امتياز

prevaricate

دوپهلو حرف زدن ، زبان بازى کردن ، دروغ گفتن

sophistry

سفسطه ، مغالطه ، زبان بازى ، برهان تراشى ، فريب

dearth

کميابى و گرانى ، قحط و غلا، کمبودپیشنهاد ویژه