کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 45 لغات 1100با تلفظappalled

ترساندن ، وحشت زده شدن

brigand

راهزن ، ياغى

callow

جوجه اى که هنوز پر درنياورده ، شخص بى تجربه وناشى

corpulent

فربه ، تنومند، گوشتالو، جسيم

decapitate

سراز تن جدا کردن ، گردن زدن

emissary

مامور سرى ، فرستاده

livid

سربى رنگ ، کبود، کبود شده ، کوفته ، خاکسترى رنگ

martinet

ادم با انضباط وسخت گير، سخت گيرى وانضباط خشک ، منجنيق سنگ انداز

penchant

ميل شديد، علاقه ، ذوق ، ميل وافر، امادگى

raconteur

داستانسرا، قصه گوى زبردست

rail

سرزنش ، توبيخ ، سرکوفت ، طعنه ، ريل خط اهن ، خط اهن ، نرده ، نرده کشيدن ، توبيخ کردن

raiment

جامه ، پوشاک ، ملبوس پوشاندن

rift

خراش ، بريدگى ، شکاف دهنده ، چاک ، دريدگى ، چاک دادن ، شکافتن ، بريدن ، برش دادن

ruminate

نشخوار کردن ، انديشه کردن ، دوباره جويدن

sullen

عبوس ، ترشرو، کج خلق ، غير معاشر، عبوسانه

wistful

مشتاق ، متوجه ، ارزومند، دقيق ، منتظر، در انتظار

yen

واحد پول ژاپن ، اصرار، تمايل ، رغبت شديدپیشنهاد ویژه