کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 44 لغات 1100با تلفظcanard

خبردروغ ، شايعات

carnage

لاشه ها، کشتار، قتل عام ، خونريزى ، قصابى

deluge

سيل ، طوفان ، غرق کردن ، طوفان ايجاد کردن

deprecate

بد دانستن ، قبيح دانستن ، ناراضى بودن از

devout

ديندار، پارسا منش ، مذهبى ، عابد

diminutive

مصغر، خرد، کوچک ، حقير

dulcet

شيرين ، مليح ، نوعى الت موسيقى

excoriate

تراشيدن ، پوست چيزى را کندن ، پوست کندن از

fail

شکست خوردن ، رد شدن ، قصور ورزيدن ، عقيم ماندن ، ورشکستن ، وا ماندن ، در ماندن

futile

بيهوده ، پوچ ، بى فايده ، باطل ، عبث ، بى اثر

impromptu

بالبداهه ، بداهتا، بى مطالعه ، تصنيف ، کارى که بى مطالعه و بمقتضاى وقت انجام دهند، بالبداهه حرف زدن

libel

افترا، تهمت ، توهين ، هجو، افترا زدن

malevolent

بدخواه ، بدنهاد،( درموردستاره بخت )نحس

nullify

بى اثر کردن ، لغو کردن

plaintiff

(حق ).خواهان ، دادخواه ، عارض ، شاکى ، مدعى

potent

قوى ، پرزور، نيرومند

profuse

فراوان ، وافر، سرشار، سارى ، لبريز، سرشار ساختن

reputed

مشهور

technology

اشنايى باصول فنى ، فن شناسى ، فنون ، شگرد شناسى

 
پیشنهاد ویژه