کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 43 لغات 1100با تلفظaloof

دور، کناره گير

ameliorate

بهتر کردن ، اصلاح کردن ، چاره کردن ، بهتر شدن ، بهبودى يافتن

atrophy

(طب )لاغرى ، ضعف بنيه ،( گ.ش ).نقصان قوه ء ناميه ، لاغرکردن ، خشک شدن ، لاغر شدن

benevolent

کريم ، نيکخواه ، خيرانديش

criterion

ضابطه ، معيار

cynic

بدبين وعيبجو پيرو مکتب کلبيون

guise

ظاهر، ماسک ، تغيير قيافه ، لباس مبدل

iniquity

بى انصافى ، شرارت

largess

بخشش ، دهش ، انعام ، سخاوت ، ازادگى ، مساعدت ، وسعت نظر، گشاده دستى ، بخشيدگى

maim

کسيرا معيوب کردن ، معيوب شدن ، اختلال يا از کارافتادگى عضوى ، صدمه ، جرج ، ضرب و جرح ، نقص عضو، چلا ق کردن

mercenary

سرباز مزدور، ادم اجير، پولکى

mollify

فرو نشاندن ، ارام کردن ، نرم کردن ، تسکين دادن ، خواباندن

pariah

منفور، از طبقه پست در هندوستان

pragmatic

عملى ، فعال ، واقع بين ، فلسفه واقع بينى واقعيت گرايى

repent

اصلاح شدن ، توبه کردن ، پشيمان شدن ، نادم

roster

صورت ، فهرست ، وارد صورت کردن

stunted

از رشد بازماندن ، کوتاه نگاه داشتن ، کوتاه ، زور، شاهکار، شيرين کارى ، شيرين کارى کردن

subservient

چاپلوس ، پست ، تابع ، مادون ، سودمند، متملق

unctuous

چرب ، روغنى ، چرب و نرم ، مداهنه اميز

vestige

نشان ، اثر، جاى پا، رديا، ذره ، خرده ، بقاياپیشنهاد ویژه