کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 42 لغات 1100با تلفظartifice

استادى ، مهارت ، هنر، اختراع ، نيرنگ ، تزوير، تصنع

artless

بى هنر، بى صنعت ، ساده ، بى تزوير، غير صنعتى

begrudge

غرولند کردن ، غبطه خوردن ، مضايقه کردن

blase

بيزار از عشرت در اثر افراط درخوشى

callous

سفت ، پينه خورده ، بيحس ، بى عاطفه ، سنگ دل ، بى حس کردن ، پينه زدن ، پنبه اى

capricious

هوسباز، دمدمى مزاج ، بوالهوس

comely

خوبرو، خوش ايند، خوش منظر

delve

حفرکردن(زمين)، سوراخ کردن ، گودى ، حفره ، کاوش کردن

diversity

تنوع ، گوناگونى ، تفاوت

ennui

بيزارى ، دلتنگى ، ملالت ، خستگى

expedient

مقتضى ، مصلحت ، مناسب ، تهوراميز

expurgated

تطهير کردن ، حذف کردن ، تصفيه ء اخلاقى کردن

gratuity

پاداش ، انعام ، التفات ، سپاسگزارى ، رايگانى

manifest

بازنمود کردن ، بارز، اشکار، اشکار ساختن ، معلوم کردن ، فاش کردن ، اشاره ، خبر، اعلاميه ، بيانيه ، نامه

negligible

ناچيز، جزئى ، بى اهميت ، قابل فراموشى

qualm

حالت تهوع ، عدم اطمينان ، بيم ، ترديد، ناخوشى همه جاگير

quandary

سرگردانى ، گيجى ، تحير، حيرت ، معما

replenish

دوباره پر کردن ، ذخيره تازه دادن ، باز پر کردن

requisite

بايسته ، شرط لازم ، لازمه ، احتياج ، چيز ضرورىپیشنهاد ویژه