کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 41 لغات 1100با تلفظadvent

ظهور و ورود( چهار يکشنبه قبل از ميلاد مسيح)

allude

اشاره کردن ، اظهار کردن ، مربوط بودن به( با)to ، گريز زدن به

bogus

ساختگى ، جعلى ، قلابى

curry

ماليدن ، شانه يا قشو کردن ، پرداخت کردن چرم

denote

مشخص کردن ، تفکيک کردن ، علامت گذاردن ، علامت بودن ، معنى دادن

impious

ناپرهيزکار، بى دين ، خدا نشناس ، کافر، بد کيش

insidious

پراز توطئه ، موذى ، دسيسه اميز، خائنانه

intrinsic

ذاتى ، اصلى ، باطنى ، طبيعى ، ذهنى ، روحى ، حقيقى ، مرتب ، شايسته

nutritive

)nutritious(مغذى

pall

پارچه ضخيم روى تابوت يا قبر، تابوت محتوى مرده ، حائل ، پرده ، با پرده يا روپوش پوشاندن ، بيزارشدن ، بيذوق شدن ، ضعيف شدن ، ضعيف کردن

potpourri

محفظه عطر، عطر گل ، تنوع ، مخلوط درهم وبرهم

proffer

پيشنهاد، عرضه ، تقديم ، پيشنهاد کردن ، تقديم داشتن ، عرضه داشتن

propriety

تناسب ، نزاکت ، قواعد متداول ومرسوم رفتارواداب سخن ، مراعات اداب نزاکت ، برازندگى

raucous

خشن ، زمخت ، ناهنجار، خيلى نامرتب

sanction

فرمان ، فتواى کليسايى ، سوگند، تصويب ، جواز، تاييد رسمى ، داراى مجوز قانونى دانستن ، ضمانت اجرايى معين کردن ، ضمانت اجرايى قانون

shibboleth

ازمون ، محک ، امتحان ، اصطلاح پيش پا افتاده ومرسوم ، بيان رايج ، اسم رمز

spate

طغيان رود، سيل ، سيلاب ، رگبار، تعداد خيلى زياد، هجوم بى مقدمه ، سيل کلمات

substantiate

ماهيت جسمانى دادن به ، شکل مادى بخشيدن به ، با دليل ومدرک اثبات کردن

succulent

ابدار، شاداب ، پرطراوتپیشنهاد ویژه