کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 40 لغات 1100با تلفظ


هفته 40 لغات 1100با تلفظ

augment

افزودن ، زياد کردن ، علاوه کردن ، زياد شدن ، تقويت کرد

contort

از شکل انداختن ، کج کردن ، پيچاندن

elucidate

روشن کردن ، توضيح دادن ، شفاف ، روشن

extol

بلندکردن ، ارتقاءدادن ، اغراق گفتن ، ستودن

facile

اسان ، باسانى ، باسانى قابل اجرا، سهل الحصول

fatuous

احمق ، بيشعور

imperceptible

ديده نشدنى ، غير قابل مشاهده ، جزئى ، غير محسوس ، تدريجى ، نفهميدنى ، درک نکردنى

lassitude

سستى ، سستى تب ، تب سبک ، رخوت ، خمارى ، بى ميلى

magnanimous

نجيب زاده ، ادم متنفذ، متشخص

mentor

ناصح ، مربى ، مرشد

proximity

نزديکى ، مجاورت

repertoire

فهرست نمايش هاى اماده براى نمايش دادن

rhetoric

علم بديع ، علم معانى بيان ، معانى بيان ، فصاحت و بلاغت ، لفاظى ، خطابت ، قدرت نطق و بيان ، وابسته بعلم بديع يا معانى بيان

umbrage

سايه ، تارى ، تاريکى ، سايه شاخ و برگ ، اثر، شابهت سايه وار، سوظن ، نگرانى ، رنجش

unwieldy

سنگين ، گنده ، بدهيکل ، دير جنب ، صعب

vapid

بيمزه ، خنک ، مرده ، بيروح ، بى حس ، بى حرکت

vilify

بدنام کردن ، بدگويى کردن ، بهتان زدن

vitiate

فاسد کردن ، تباه کردن ، معيوب ساختن ، خراب کردن ، ناپاک ساختن ، فاسد شدن ، تباه شدن ، بلااثر کردنپیشنهاد ویژه