کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 4 لغات 1100با تلفظalacrity

چابکى ،نشاط
 

aspirant

جويا،طالب ،داوطلب کار يا مقام
 

belittle

کسى را کوچک کردن ،تحقير نمودن
 

belligerent

ماجراجو/ اشوبگر
 

brash

گستاخ ،بى حيا

brash

گستاخ ،بى حيا
 

castigate

تنبيه کردن
 

disdain

اهانت ،استغنا

disdain

تحقير،خوار شمردن
 

dregs

چيز پست وبى ارزش
 

frenzy

جنون انى ،ديوانه کردن
 

intimidate

ترساندن ،مرعوب کردن

laceration

دريدگى ،پارگى
 

octogenarian

هشتاد ساله
 

promulgate

اعلام کردن ،انتشار دادن
 

pugnacious

جنگجو،ستيزه گر
 

scoff

طعنه ،ريشخند
 

scurrilous

فحاش ،بد دهن
 

solace

تسليت خاطر ،ارامش
 

sordid

پست ،خسيس
 

tangible

قابل لمس ،محسوس
 پیشنهاد ویژه