کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 39 لغات 1100با تلفظbelated

ديرشده ، ديرتر از موقع ، از موقع گذشته

callous

سفت ، پينه خورده ، بيحس ، بى عاطفه ، سنگ دل ، بى حس کردن ، پينه زدن ، پنبه اى

decrepit

سالخورده و فرتوت ، ضعيف و ناتوان ، خيلى پير

delineate

مشخص کردن ، ترسيم نمودن ، معين کردن

demeanour

رفتار، سلوک ، وضع ، حرکت

flay

پوست کندن از، سخت انتقاد کردن

heinous

زشت ، شنيع ، شرير، ظالم ، فجيح ، تاثر اور

imperturbable

تزلزل ناپذير، ارام ، خونسرد، ساکت

infraction

نقش ، تخلف ، شکستن

Machiavellian

وابسته به عقايد سياسى ' ماکياولى'

opprobrium

رسوايى ، ننگ ، خفت ، زشتى ، ناسزايى

pandemonium

مرکز دوزخ ، کاخ شيطان ، دوزخ ، غوغا

redress

جبران خسارت ، تصحيح ، التيام ، دوباره پوشيدن ، جبران کردن ، فريادرسى

saga

حماسه ، حماسه اسکاندويناوى

staunch

بند اوردن( جريان چيزى)، وفادار، ثابت قدم ، بى شائبه ، بى رخنه ، بى منفذ

turpitude

فساد، پستى ، دلواپسى ، دنائت ذاتى

unconscionable

غير معقول ، گزاف ، خلاف وجدان ، بى وجدان

vacillate

دودل بودن ، دل دل کردن ، ترديد داشتن ، مردد بودن ، نوسان کردن ، جنبيدن ، تلوتلو خوردن

vindicate

حمايت کردن از، پشتيبانى کردن از، دفاع کردن از، محقق کردن ، اثبات بيگناهى کردن ، توجيه کردن

vituperation

ناسزا گويى ، توهين ، بدگويى ، سرزنش ، توبيخپیشنهاد ویژه