کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 38 لغات 1100با تلفظaudacity

بى باکى ، بى پروايى ، جسارت ، گستاخى

capitulate

تسليم شدن

chicanery

حيله بازى ، ضد ونقيض گويى ، مغالطه

docile

رام ، سر براه ، تعليم بردار، مطيع

facet

صورت کوچک ، سطوح کوچک جواهر و سنگهاى قيمتى ، تراش ، شکل ، منظر، بند، مفصل

fatal

کشنده ، مهلک ، مصيبت اميز، وخيم

foist

جا زدن ، چيزى را بجاى ديگرى جا زدن ، جيب برى کردن ، بقالب زدن( چيز تقلبى)

glib

روان ، سليس ، چرب زبان ، زبان دار، ليز، لاقيد

homogeneous

(زيست شناسى )مقاربت کننده باهم جنس خود، متوافق ، هم جنس ، يکجور، مشابه

legerdemain

تردستى ، حقه بازى ، حيله ، شعبده

malleable

چکش خور، نرم وقابل انعطاف

passe

دسته ، جماعت ، گروه کثير

procrastinate

بدفع الوقت گذراندن ، معوق گذاردن

reticent

محتاط در سخن ، کم گو

retort

برگرداندن ، پس دادن ، جواب متقابل دادن ، جواب متقابل ، تلافى

stagnant

بدون حرکت ، راکد، ايستا، کساد

stigmatize

داغ ننگ زدن بر، نشان دار کردن ، لکه دار کردن

tacit

ضمنى ، ضمنا، مفهوم ، مقدر، خاموش ، بارامى وسکوت

tantalize

اميدوار، وسپس محروم کردن ، کسى را دست انداختن ، سردواندن ، ازار دادن

trend

گرايش ، تمايلپیشنهاد ویژه