کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 37 لغات 1100با تلفظantipathy

احساس مخالف ، ناسازگارى ، انزجار

austere

سخت ، تند و تلخ ، رياضت کش ، تيره رنگ

conducive

موجب شونده ، سودمند، مساعد، منجر شونده

confront

روبرو شدن با، مواجهه دادن

erudite

فرجاد، اموزنده ، عالم ، دانشمند، متبحر، دانشمندانه

felicitous

خوشى ، سعادت ، برکت ، اقتضاء، مناسبت

germane

وابسته ، مربوط، منتسب ، خويش و قوم

halcyon

مرغ افسانه اى که دريا را ارام ميکند، ايام خوب گذشته ، روز ارام

iconoclast

بت شکن

motivate

انگيختن

nascent

پيدايش يافته ، درحال تولد

phobia

ترس بيخود، بيم ، انزجار، نفرت ، تشويش

rationalize

عقلا توجيه کردن

servile

پست ، دون ، شايسته نوکران ، چاپلوس

sojourn

ساکن موقتى ، ادم سيار

superfluous

زائد، زيادى ، غير ضرورى ، اطناب اميز

tenable

نگاه داشتنى ، قابل مدافعه ، قابل تصرف

therapy

(طب )درمان ، معالجه ، مداوا، تداوى

vertigo

سرگيجه ، دوران ، دوار سر، چرخش بدور

volition

خواست ، اراده ، از روى قصد و رضا، از روى ارادهپیشنهاد ویژه