کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 36 لغات 1100با تلفظacme

اوج ، ذروه ، قله ، منتها(درجه ء)، سر، مرتفعترين نقطه ،( طب )بحران ، نقطه ء کمال

candid

بى تزوير، منصفانه ، صاف وساده

compassion

دلسوزى ، رحم ، شفقت ، غمخوارى

copious

فراوان ، مفصل ، زياد، خيلى

covert

نهان ، راز، پناهگاه ، پوشيده ، پوشپر

degrade

تنزل کردن ، تنزل دادن

depict

نمايش دادن( بوسيله نقشه و مانند ان)، نقش کردن ، مجسم کردن ، رسم کردن ، شرح دادن

dexterity

زبردستى ، تردستى ، سبکدستى ، چابکى ، چالاکى

epitome

خلاصه ، مختصر، خلاصه رئوس مطالب

genre

نوع ، قسم ، جور، طبقه ، دسته ، راسته ، جنس ، طرز، طريقه

grotesque

غريب و عجيب ، بى تناسب ، مضحک ، تناقض دار

ignominious

رسوا، مفتضح ، موجب رسوايى ، ننگ اور

ingratiate

خود شيرينى کردن ، مورد لطف و عنايت قرار دادن ، طرف توجه قرار دادن ، ارضاء کردن ، داخل کردن

naive

ساده و بى تکلف ، بى ريا، ساده ، بى تجربه ، خام

penury

احتياج ، فقر، تنگدستى ، نيازمندى زياد، خست

perfidious

پيمان شکن ، خائن

repugnant

متناقض ، مخالف ، تنفرانگيز، زننده

unsavoury

نگفتن ، گفته نشدن ، انکار کردن ، پس گرفتن( گفته)

vehement

تند، شديد، با حرارت زياد، غضبناک

venial

قابل عفو، قابل اغماض ، بخشيدنى ، گناه صغيرپیشنهاد ویژه