کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 35 لغات 1100با تلفظcliche

کلیشه-کلمه مبتذل

countenance

سيما، قيافه ، رخ ، تشويق کردن ، پشتيبانى کردن

debacle

افتضاح ، سقوط ناگهانى حکومت و غيره ، سرنگونى

effrontery

جسارت ، گستاخى ، بيشرمى ، چيرگى

equanimity

متانت ، خوددارى ، ملايمت ، ارامى ، قرار، قضاوت منصفانه ، تعادل فکرى ، انصاف ، عدالت

flabbergasted

مبهوت کردن ، گيج کردن

gaunt

لاغر، نحيف ، بدقيافه ، زننده ، بى ثمر، لاغرکردن ، زننده ساختن ، ويران کردن

hirsute

پرمو، مويى ، پشمالو

lampoon

هجو، کنايه ، هجو کردن

nonentity

چيز غير موجود، جيز وهمى و خيالى ، عدم

parable

مثال ، مثل ، تمثيل ، قياس ، نمونه ، داستان اخلاقى

pensive

انديشناک ، متفکر، افسرده ، پکر، گرفتار غم ، محزون

refute

رد کردن ، تکذيب کردن ، اشتباه کسى را اثبات کردن

sanctimonious

مقدس نما، مقدس

 


stupor

خرفتى ، بى حسى ، کند ذهنى ، گيجى ، بلاهت ، بهت

vivacious

با نشاط، سرزنده ، مسرور، داراى سرور و نشاط

whet

تيز کردن ، برانگيختن ، تهييج کردن ، صاف کن ، ابچرا، عمل تيز کردن بوسيله مالش

whimsical

بوالهوس ، وسواسى ، دهن بين ، غريب ، خيالباف

wince

خود را عقب کشيدن ، رميدن ،( از شدت درد )خود رالرزاندن و تکان دادن ، لگد پرانىپیشنهاد ویژه