کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 34 لغات 1100با تلفظantiquated

کهنه ، منسوخ ، متروک ، قديمى

asinine

خرصفت ،( مج ).نادان ، خر، ابله ، احمق

calumny

بدنامى ، رسوايى ، بهتان افترا

commodious

جادار، بکار خور، مقرون بصرفه ، سودمند

cumbersome

سنگين ، طاقت فرسا، مايه زحمت ، بطى

dishevelled

پريشان ، ژوليده ، اشفته ، نامرتب

divulge

فاش کردن ، افشاء کردن ، بروز دادن

facade

نماى سر در، جبهه ، نماى خارجى

fastidious

سخت گير، باريک بين ، مشکل پسند، بيزار

fluctuate

نوسان داشتن ، روى امواج بالا وپايين رفتن ، ثابت نبودن ، موج زدن ، بى ثبات بودن

grimace

ادا و اصول ، شکلک ، دهن کجى ، نگاه ريايى ، تظاهر

interrogate

استنطاق کردن ، تحقيق کردن ، باز جويى کردن

noisome

مضر، زيان بخش ، بدبو، کريه ، نامطلوب

pittance

مبلغ جزئى ، چندرقاز، کمک هزينه مختصر

tenacious

سرسخت ، محکم ، چسبنده ، سفت ، مستحکم ، استوار

unkempt

شانه نکرده ، ژوليده ، نامرتب ، ناهنجار، خشن ، ناسترده

unmitigated

کامل ، کاسته نشده ، تخفيف نيافته

vigil

شب زنده دارى ، احيا، دعاى شبپیشنهاد ویژه