کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 31 لغات 1100با تلفظ



anomaly

خلاف قاعده ، غير متعارف ، بى ترتيب

arbiter

حکم ، داورى کردن ، قاضى ، داور

attenuate

رقيق کردن ، نازک کردن ، لاغر کردن ، سبک کردن ، تقليل دادن ، دقيق شدن ، نازک ، رقيق

concomitant

همراه ، ملازم ، پيوسته

deleterious

زيان اور، اسيب رسان

dissent

اختلاف عقيده داشتن ، جداشدن ، نفاق داشتن

efficacy

اثر، تاثير، سودمندى ، درجه تاثير

fervid

سوزان ، مشتاق

heresy

کفر، ارتداد، الحاد، بدعتکارى ، فرقه ، مسلک خاص

incumbent

متصدى ، ناگزير، لازم

innocuous

بى ضرر

lassitude

سستى ، سستى تب ، تب سبک ، رخوت ، خمارى ، بى ميلى

ostensible

نمايان ، ظاهر، قابل نمايش ، صورى

propagate

گستردن ،( بوسيله توليد مثل )تکثير کردن ، زياد کردن ، پروردن ، قلمه زدن ، منتشرکردن ، انتشار دادن

prudent

محتاط، از روى احتياط

spurious

قلب ، بدلى ، بدل ، جعلى ، الکى ، نادرست ، حرامزاده

strident

گوش خراش ، داراى صداى مزاحم

surfeit

پرخوردن ، زياده روى ، امتلاء



پیشنهاد ویژه