کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 29 لغات 1100با تلفظadherent

به هم چسبيده ، تابع ، پيرو، هواخواه ، طرفدار

adversary

دشمن ، مخالف ، رقيب ، مدعى ، متخاصم ، ضد، حريف ، مبارز، هم اورد

apathy

بى حسى ، بى عاطفگى ، خون سردى ، بى علاقگى

atypical

غيرمعمولى ، بيقاعده

banal

پيش پا افتاده ، مبتذل ، معمولى ، همه جايى

bliss

خوشى ، سعادت ، برکت

dilettante

ناشى ، دوستدار تفننى صنايع زيبا، غير حرفه

fracas

قيل وقال ، مزاحمت ، زد وخورد، بلوا

garrulous

پر حرف


gusto

ذوق ، درک ، احساس ، مزه ، طعم ، لذت

indolent

سست ، تنبل

inebriated

مست کردن ، سرخوش کردن ، کيف دادن

lithe

نرم ، خم شو، لاغر اندام

nondescript

غيرقابل طبقه بندى ، وصف ناپذير، نامعين

obese

فربه ، گوشتالو، چاق

pathetic

داراى احساسات شديد، رقت انگيز، تاثراور، موثر، احساساتى ، حزن اور، سوزناک

platitude

بيمزگى ، بياتى ، پيش پاافتادگى ، ابتذال

wane

رو بکاهش گذاشتن ، نقصان يافتن ، کم شدن ، افول ، کم و کاستى ، وارفتن ، به اخر رسيدنپیشنهاد ویژه