کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 28 لغات 1100با تلفظavarice

زياده جويى ، از، حرص ، طمع

bedlam

تيمارستان ، ديوانه ، وابسته به ديوانه ها يا ديوانه خانه

cacophony

صداى ناهنجار و خشن ، بدصدايى ، بداهنگى

compatible

همساز

disgruntled

بدخلق کردن ، غمگين کردن

equanimity

متانت ، خوددارى ، ملايمت ، ارامى ، قرار، قضاوت منصفانه ، تعادل فکرى ، انصاف ، عدالت

eradicate

ريشه کن کردن ، از بين بردن ، خلاص شدن از، قلع و قمع کردن

impede

بازداشتن ، مانع شدن ، ممانعت کردن

infallible

لغزش ناپذير، مصون از خطا، منزه از گناه

insatiable

سير نشدنى

irrational

غير عقلانى ، نامعقول ، غير منطقى ، بى معنى

moribund

درحال نزع ، در سکرات موت ، روبه مرگ

nadir

نظيرالسمت ، حضيض ، ذلت ، سمت القدم

panacea

اکسير، نوشدارو، علاج عام ، اسقولوفندريون

propinquity

نزديکى ، خويشى ، شباهت ، قرابت ، مجاورت

revere

حرمت کردن ، احترام گذارندن ، حرمت ، احترام

sedate

ارام ، ملايم ، متين ، موقر، جدى ، تسکين دهنده

vulnerable

زخم پذير، اسيب پذير، قابل حملهپیشنهاد ویژه