کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 27 لغات 1100با تلفظ


      27

 


adamant

جسم جامد و سخت ، مقاوم ، يکدنده ، تزلزل ناپذير

ardent

گرم ، سوزان ، تند و تيز

array

اراستن ، درصف اوردن ، منظم کردن ، صف ، نظم ، ارايش ، رژ

bereft

بیبهره

besmirch

لکه دار کردن

constrict

تنگ کردن ، جمع کردن ، منقبض کردن

culminate

به اوج رسيدن ، بحد اکثر ارتفاع رسيدن ، بحد اعلى رسيدن

egotist

خودپرست

exult

(م.ل ).جست وخيزکردن ، بوجدوطرب امدن ، خوشى کردن ، شادى کردن ، وجدکردن

falter

گيرکردن ، لکنت زبان پيدا کردن ، با شبهه وترديد سخن گفتن ، تزلزل يا لغزش پيداکردن

humility

فروتنى ، افتادگى ، تواضع ، حقارت ، تحقير

invective

پرخاش ، سخن حمله اميز، طعن ، ناسزا گويى

inveterate

ديرنه ، ريشه کرده ، معتاد، سر سخت ، کينه اميز

obscure

تيره ، تار، محو، مبهم ، نامفهوم ، گمنام ، تيره کردن ، تاريک کردن ، مبهم کردن ، گمنام کردن

pinnacle

اوج ، منتهى درجه ، قله نوک تيز، راس ، برج

prodigy

چيز غير عادى ، اعجوبه ، شگفتى ، بسيار زيرک

pungent

پر ادويه ، تند، زننده ، گوشه دار، تيز، نوک تيز، سوزناک

retrospect

شامل گذشته ، عطف بماسبق کننده ، نگاه به گذشته ، مسير قهقرايى ، پس نگرى ، پس نگرانه

vitriolic

)vitriol(نمک جوهرگوگرد، زاج ، توتيا، سخن تند، جوهرگوگرد( اسيدسولفوريک )زدن به ، تند و سوزندهپیشنهاد ویژه