کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 26 لغات 1100با تلفظacute

تيزرو، تيز، نوک تيز،( طب )حاد، بحرانى ، زيرک ، تيزنظر، تند، شديد( مو ).تيز، زير،( سلسله ء اعصاب )حساس ،( هن ).حاد، تيز(زاويه ء حاد، زاويه تند)

aversion

بيزارى ، نفرت ، مخالفت ، ناسازگارى ، مغايرت

cogent

متقاعد کننده ، داراى قدرت وزور

evince

نشان دادن ، معلوم کردن ، ابراز داشتن ، موجب شدن ، برانگيختن

gist

جان کلام ، ملخص ، لب کلام ، نکته مهم ، مطلب عمده ، مراد

hostility

عداوت ، خصومت ، عمليات خصمانه

inevitable

نا چار، نا گزير، اجتناب نا پذير، چاره نا پذير، غير قابل امتناع ، حتما، حتمى الوقوع ، بديهى

intrinsic

ذاتى ، اصلى ، باطنى ، طبيعى ، ذهنى ، روحى ، حقيقى ، مرتب ، شايسته

jettison

بدريا ريزى کالاى کشتى ،( مج ).از شر چيزى راحت شدن ، بيرون افکندنپ

lethargic

يحال ، سست

lucrative

سودمند، پرمنفعت ، نافع ، موفق

paramount

فائق ، حاکم عاليمقام ، برتر، بزرگتر، برترين

prevalent

رايج ، شايع ، متداول ، فائق ، مرسوم ، برتر

rebuke

گوشمالى ، توبيخ کردن ، ملامت کردن ، ملامت ، زخم زبان

remiss

بى مبالات ، بى قيد، غفلت کار، سست

superficial

صورى ، سطحى ، سرسرى ، ظاهرى

terse

موجز، بى شاخ وبرگ ، مختصر ومفيد، مختصر

transient

زود گذر، ناپايدار، فانى ، کوتاه ، تند، فراگذر

tussle

تقـلا، مسابقه جسمانى ، کشمکش ، مجادله ، نزاع کردن ، بحث کردن ، تقـلا کردن

Vogue

رسم معمول ، رواج ، عادت ، مرسوم ، مد، متداول ، عمومى ورايجپیشنهاد ویژه