کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 23لغات 1100با تلفظanalogous

مانند، قابل مقايسه ، متشابه

catastrophe

عاقبت داستان ، مصيبت ، بلاى ناگهانى ، فاجعه

compensatory

قابت کردن با، هم چشمى کردن ، مسابقه دادن

decade

دهه ، عدد ده ، دوره ده ساله

enunciate

مژده دادن ، اعلام کردن ، صريحا گفتن ، تلفظ کردن

gamut

(مو ).هنگام ، گام ، حدود، حيطه ، وسعت ، رسايى

heterogeneous

ناجور، ناهمگن ، غير متجانس ، متباين

inordinate

بى اندازه ، بيش از حد، مفرط، غير معتدل

introspective

توجه بدرون ، برگشت بسوى درون ، بدرون کشيدگى

irascible

زود خشم ، اتشى مزاج ، زود غضب ، تند طبع ، سودايى

maladjusted

ناسازگار، بى توافق ، دژسازگار، کژ سازگار

mandate

وکالت نامه ، قيمومت ، حکم ، فرمان ، تعهد، اختيار

mortality

ميرش ، مرگ ومير، متوفيات ، بشريت

neurotic

ادم عصبانى ، دچار اختلال عصبى ، عصبى ، نژند

neutralize

خنثى کردن ، بطور شيميايى خنثى کردن

pedagogue

)pedagog(اموزگار، معلم ، اموزگار علم فروش

perpetuate

هميشگى کردن ، دائمى کردن ، جاودانى ساختن

perspicacious

زيرک ، بينا، تيزهوش

phenomenon

پديده ، حادثه ، عارضه ، نمود، تجلى ، اثر طبيعى

susceptible

مستعد، فروگير، حساس ، مستعد پذيرش

decade

دهه ، عدد ده ، دوره ده سالهپیشنهاد ویژه