کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 22 لغات 1100با تلفظacknowledge

تصديق کردن

appellation

نام ، اسم ، لقب ،( گ ).نامگذارى ، وجه تسميه

chimerical

واهى ، خيالى ، ذوقى ، هوس باز، هوس اميز، دمدمى

connubial

وابسته به زناشويى

cope

برامدن ، حريف شدن ، از عهده برامدن

covert

نهان ، راز، پناهگاه ، پوشيده ، پوشپر

cumulative

جمع شونده

delude

فريب دادن ، اغفال کردن

demur

کمرويى کردن ، ناز،( حق ).تقاضاى درنگ يا مکث کردن ،( م.م ).درنگ کردن ، مهلت خواستن ، استثنا قائل شدن ، تاخير، ترديد راى

escalate

:)n.(پلکان متحرک ، پله برقى( :)adj.( در دستمزد يا قيمتها )تعديل کننده

fabricate

ساختن ، بافتن و از کار در اوردن ، تقليد وجعل کردن

incapacitate

ناقابل ساختن ، سلب صلاحيت کردن از، بى نيرو ساختن ، از کار افتادن ، ناتوان ساختن ، محجور کردن

incompatible

نا سازگار، نا موافق ، ناجور، نامناسب ،( طب)غير قابل استعمال با يکديگر

indifference

خونسردى ، بى علاقگى ، لاقيدى ، سهل انگارى

juxtapose

پيش هم گذاشتن ، پهلوى هم گذاشتن

palliate

تسکين دادن ، موقتا ارام کردن

plight

متعهد شدن ، تعهد دادن ، گرفتارى ، مخمصـه

potential

عامل بالقوه ، عامل ، بالفعل ، ذخيره اى ، نهانى ، پنهانى ، داراى استعداد نهانى ، پتانسيل

prelude

پيش درامد، مقدمه ، قسمت مقدماتى

recondite

پوشيده ، نهان ، مرموز، عميق ، پيچيدهپیشنهاد ویژه