کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 21 لغات 1100با تلفظascetic

رياضت کش ، مرتاض ، تارک دنيا، زاهد، زاهدانه

decadence

زوال ، تنزل ، انحطاط، فساد، اغاز ويرانى

destitute

بينوا، بيچاره ، خالى ، تهى(با)of ، نيازمند

desultory

بى قاعده ، پرت ، بى ترتيب ، درهم و برهم ، بى ربط

disciple

شاگرد، مريد، حوارى ، پيرو، هواخواه

fulsome

فراوان ، مفصل ، فربه ، شهوانى ، تهوع اور، زننده ، اغراق اميز، غليظ، زياد، زشت ، پليد

indoctrinate

اموختن ، تلقين کردن ، اغشتن ، اشباع کردن ، تعاليم مذهبى يا حزبى را اموختن به

materialism

ماديت ، ماده گرايى ، ماده پرستى


nirvana

نیروانا

nurture

پرورش ، تربيت ، تغذيه ، غذا، بزرگ کردن( کودک)، بار اوردن بچه ، پروردن

obsequious

چاپلوس ، متملق ، سبزى پاک کن ، فرمانبردار

opulent

وافر

penance

توبه وطلب بخشايش ، پشيمانى ، رياضت ، وادار به توبه کردن

ponder

سنجيدن ، انديشه کردن ، تعمق کردن ، تفکر کردن ، سنجش

salvation

رستگارى ، نجات ، رهايى ، سبب نجات

scion

قلمه ، نهال ، ترکه ، نو، تازه ، نورسته ، فرزند

supplication

التماس ، تضرع ، استدعا
1

lush

پر اب ، ابدار، شاداب ، پرپشت ، با شکوه ، مست کردن ، مشروبخوار، الکلىپیشنهاد ویژه